斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
斯学首兔要∫ - 29 . 2559 : การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค
斯学首兔要∫ - 28 . 2559 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19
斯学首兔要∫ - 28 . 2559 : การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่
斯学首兔要∫ - 28 . 2559 : การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
斯学首兔要∫ - 28 . 2559 : การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 . 2559 : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 . 2559 : การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 . 2559 : การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 . 2559 : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
斯学首兔要∫ - 26 . 2559 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 26 . 2559 : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
斯学首兔要∫ - 25 . 2559 : การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
斯学首兔要∫ - 25 . 2559 : การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
斯学首兔要∫ - 25 . 2559 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 25 . 2559 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 22 . 2559 : การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 22 . 2559 : การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณภายหลังเดือนมีนาคม 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 . 2559 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2559
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนเงินค่าลงทะเบียนโคครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้)
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : ขอส่งมอบหนังสือ (วัฒนธรรมอาเซียน) และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง (วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
斯学首兔要∫ - 21 . 2559 : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบรายการงบประมาณ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการรายงานสถานะงบประมาณและเหตุผลประกอบให้ถูกต้อง
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 20 . 2559 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำร่อง (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ปีการศึกษา 2559
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 19 . 2559 : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 19 . 2559 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
斯学首兔要∫ - 19 . 2559 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 19 . 2559 : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
斯学首兔要∫ - 12 . 2559 : การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 12 . 2559 : หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... เพิ่มเติม
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 12 . 2559 : ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]