斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2557 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
斯学首兔要∫ - 18 .. 2557 : กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 18 .. 2557 : การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน)
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : การรายงานข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาฯ
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : การจัดสรรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : การประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ขอความร่วมมือจังหวัดติดตามการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2557
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : โครงการอบรมหลักสูตร (ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว) รุ่นที่ 2 ปี 2558
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : การส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา)
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : โครงการ (ตามรอยเกียรติคุณครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรสิทธิ/พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 10/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติ
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]