斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558)
斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
斯学首兔要∫ - 24 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 24 .. 2558 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 24 .. 2558 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 24 .. 2558 : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 24 .. 2558 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2558
斯学首兔要∫ - 23 .. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 23 .. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 23 .. 2558 : ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี
斯学首兔要∫ - 19 .. 2558 : ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program)
斯学首兔要∫ - 19 .. 2558 : เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 19 .. 2558 : การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : การประชุมหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องหน่วยงานในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 .. 2558 : งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 16 .. 2558 : การสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าภายในสำนักงาน
斯学首兔要∫ - 16 .. 2558 : การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
斯学首兔要∫ - 13 .. 2558 : ขอเชิญประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
斯学首兔要∫ - 13 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 เป็นการเฉพาะรายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 13 .. 2558 : เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ และเร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 13 .. 2558 : การสำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558) ในหัวข้อ (พลังชุมชุนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการปกครอง
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมการปกครอง
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมการปกครอง
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : แจ้งรายละเอียดโครงการประกวดแผนการสอน (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]