斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013)
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการรายงานข้อมูลเด็กตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : ทุนรัฐบาลสิงค์โปร์
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน)
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์
斯学首兔要∫ - 28 猎.. 2556 : การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 5
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 28 猎.. 2556 : ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme
斯学首兔要∫ - 28 猎.. 2556 : อัตราราคางานต่อหน่วย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 猎.. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : ยกเลิกการชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทางวิชาการฯ และกำหนดการส่งเล่มรายงานการประกวดแข่งขันโครงงานฯ และการประกวดสื่อและนวัตกรรมฯ
[หลักเกณฑ์การประกวดฯ]
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี]
斯学首兔要∫ - 27 猎.. 2556 : แจ้งรายชื่อและข้อมูลของผู้รับผิดชอบตามนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น
斯学首兔要∫ - 26 猎.. 2556 : ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
斯学首兔要∫ - 26 猎.. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 26 猎.. 2556 : เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2
斯学首兔要∫ - 26 猎.. 2556 : การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 25 猎.. 2556 : โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ 3 ท่อน)
斯学首兔要∫ - 25 猎.. 2556 : การจัดทำหนังสือราชการ
斯学首兔要∫ - 25 猎.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม]
斯学首兔要∫ - 25 猎.. 2556 : ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 25 猎.. 2556 : รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 24 猎.. 2556 : ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
斯学首兔要∫ - 24 猎.. 2556 : การจัดทำข้อมูลแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา
斯学首兔要∫ - 24 猎.. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค
[คำแนะนำกรมอนามัย]
斯学首兔要∫ - 21 猎.. 2556 : กำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
斯学首兔要∫ - 21 猎.. 2556 : แจ้งรายการเอกสารที่จังหวัดจะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการพันาเมือง
斯学首兔要∫ - 21 猎.. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 21 猎.. 2556 : แจ้งรายการเอกสารที่จังหวัดจะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556)
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556) (ส่วนภูมิภาค)
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหาร อปท. สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาสำหรับผู้บริหาร
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทางหลวงชนบท
斯学首兔要∫ - 20 猎.. 2556 : การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทัศนคติในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9)
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2556 : ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2556 : สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2556 : กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2556 : การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2556 : ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2556 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 20)
斯学首兔要∫ - 17 猎.. 2556 : การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online
[คู่มือฯ]
斯学首兔要∫ - 14 猎.. 2556 : การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 14 猎.. 2556 : แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 14 猎.. 2556 : การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 14 猎.. 2556 : ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร
斯学首兔要∫ - 13 猎.. 2556 : ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก
斯学首兔要∫ - 13 猎.. 2556 : ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557
斯学首兔要∫ - 13 猎.. 2556 : การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
[เอกสาร]
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2556 : แจ้งรายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2556 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[logo OTPC]
[คู่มือการใช้งาน]
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2556 : โครงการ "สัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่น 13 และรุ่น 14
[รายชื่อฝึกอบรมฯ]
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล]
[รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม]
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2556 : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2556 : สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2556 : โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2556 : หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
[รายชื่อ]
[แบบฟอร์มการชำระเงิน]
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ]
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2556
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้่ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้่ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการรับผิดชอบสายงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
斯学首兔要∫ - 07 猎.. 2556 : การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : รายงานความก้าวหน้าการเปิดรับโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง
[ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ]
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 06 猎.. 2556 : การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 05 猎.. 2556 : ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 05 猎.. 2556 : แบบสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการให้บริการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
斯学首兔要∫ - 05 猎.. 2556 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 04 猎.. 2556 : แจ้งให้ อปท. ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
斯学首兔要∫ - 04 猎.. 2556 : ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 猎.. 2556 : การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
斯学首兔要∫ - 04 猎.. 2556 : ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2556 : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2556 : ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน จังหวัดนาราธิวาส
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์"
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเลขบัญชีเงินนอกงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปยังกองคลัง สถ.
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : โครงการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : กำหนดการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัด
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
[คู่มือ]
[แบบสำรวจและตรวจสอบ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรภาษี]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556)
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : สำรวจรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 15วัน) รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 - 12
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 11]
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 12]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2556
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย ฯ]
[สิ่งทีส่งมาด้วย 2ฯ]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอส่งแผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 28-30
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมือง
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 35
[บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 35]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36
[บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 36]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ 36
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 19
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กองและทอดกฐินพระราชทาน ปี 2556
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
[ร่างคู่มือฯ]
[แบบสอบถามฯ]
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : แจ้งการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2555
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : สำรวจความต้องการเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดสรรให้ สถจ. และ สถอ.
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2556
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมการฝึกอบรมโครงการ Thailand - Singapore Leadership Development Programme
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่นระดับกลาง)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา และยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ปรับปรุงกำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : การแต่งตั้งข้าราชการ
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 - 2559
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : กำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง
[ร่างคู่มือฯ]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : สำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส้งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การขออนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพูน
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรฯ]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 30 . 2556 : ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
斯学首兔要∫ - 30 . 2556 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด (Bank statement)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 30 . 2556 : กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 30 . 2556 : การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
斯学首兔要∫ - 29 . 2556 : การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2
斯学首兔要∫ - 29 . 2556 : แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559)
斯学首兔要∫ - 29 . 2556 : แผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 26 - 27 ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
斯学首兔要∫ - 29 . 2556 : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : การแอบอ้างชื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 26 . 2556 : จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : การพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย จังหวัดละ 20 ศูนย์
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : ประกาศข้าราชการเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 25 . 2556 : ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
斯学首兔要∫ - 24 . 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 24 . 2556 : แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 24 . 2556 : การสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าวด้วยแนวการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 24 . 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 - รุ่นที่ 42
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 24 . 2556 : อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ 1
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท.
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 17 - 18
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2554
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
斯学首兔要∫ - 23 . 2556 : แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : การส่งแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครูสังกัดสถานศึกษาใน อปท.
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 22 . 2556 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 19 . 2556 : แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
斯学首兔要∫ - 19 . 2556 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 16
斯学首兔要∫ - 19 . 2556 : ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
斯学首兔要∫ - 19 . 2556 : การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 24-25 ศูนย์จังหวัดนครปฐม
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เพิ่มเติม รุ่นที่ 33 - 35)
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : การรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[หนังสือที่อ้างถึง]
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน)
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : แจ้งรายชื่่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 18 . 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : แจ้งเตือนบุคคลแอบอ้าง
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 5
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 . 2556 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ...
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในหลักสูตร Governance and Anti-Corruption ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (สำหรับประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ)
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 11 . 2556 : ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะ
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : พิธีรดน้ำและขอรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : การจัดทำข้อมูลรายละเอียดของศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 . 2556 : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2556
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 32
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 33
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2556)
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : เลื่อนข้าราชการ
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : ผลการออกสลากบารุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 6 เมษายน 2556
斯学首兔要∫ - 09 . 2556 : คู่มือการเรียกรายงานรบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 07 . 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 34
斯学首兔要∫ - 05 . 2556 : เร่งรัดรายงานแบบรายงานผลการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและแบบตารางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
斯学首兔要∫ - 05 . 2556 : การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการลดเอกสารวาการประชุมคณะรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 05 . 2556 : เร่งรัดการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งครูในอัตราที่ว่าง
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : โครงการองรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : รายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ 3
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 04 . 2556 : โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 9]
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 10]
斯学首兔要∫ - 03 . 2556 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
斯学首兔要∫ - 03 . 2556 : ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 03 . 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 03 . 2556 : พระราชบัญญัติบเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 02 . 2556 : การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 22-23 ศูนย์จังหวัดชลบุรี
斯学首兔要∫ - 02 . 2556 : ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
斯学首兔要∫ - 02 . 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1]
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]
斯学首兔要∫ - 02 . 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2
[บัญชีรายละเอียดฯ]
斯学首兔要∫ - 01 . 2556 : โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 . 2556 : การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
斯学首兔要∫ - 01 . 2556 : การบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ
斯学首兔要∫ - 29 琳.. 2556 : การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ
[แบบสำรวจ]
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : ปิดระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : เลื่อนพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 27 琳.. 2556 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 13-14
斯学首兔要∫ - 27 琳.. 2556 : ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 琳.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 26 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกรประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 26 琳.. 2556 : การติดตามการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้ัวัดที่ 5 ของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1/2556
斯学首兔要∫ - 26 琳.. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 25 琳.. 2556 : หารือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 25 琳.. 2556 : การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
斯学首兔要∫ - 25 琳.. 2556 : การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 25 琳.. 2556 : การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 25 琳.. 2556 : การดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2556
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : เร่งรัดการรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : แผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกต้้งท้องถิ่น พ.ศ.2556 รุ่นที่18 - 21 ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
斯学首兔要∫ - 22 琳.. 2556 : โครงการ อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย
斯学首兔要∫ - 21 琳.. 2556 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 21 琳.. 2556 : สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบฟอร์มฯ]
斯学首兔要∫ - 21 琳.. 2556 : ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
斯学首兔要∫ - 21 琳.. 2556 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 21 琳.. 2556 : รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 20 琳.. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดโครงการประชุมเพิ่มทักษะฯ รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง]
[รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม]
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ "แบบสำรวจ กสทช."
[รายละเอียด]
斯学首兔要∫ - 19 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าาชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 11 - 12
斯学首兔要∫ - 18 琳.. 2556 : หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 18 琳.. 2556 : โครงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีหูหนวกสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม
斯学首兔要∫ - 18 琳.. 2556 : การพิารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 18 琳.. 2556 : การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : โครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมือง
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนเษายน - กันยายน 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อข้าราชารผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 15 琳.. 2556 : การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Online
[สิ่งที่ส่มาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2555
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2556)
斯学首兔要∫ - 14 琳.. 2556 : การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 4
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่7 - รุ่นที่ 8
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 7]
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 8]
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : โครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2556)
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การรับชมสารคดีสั้น วันท้องถิ่นไทย
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" เพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : แจ้งย้ายสถานที่ตั้งส่วนราชการ
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 29 - 30
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
[แบบรายงานฯ]
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำรองห้องพัก
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิิ่นไทย
斯学首兔要∫ - 12 琳.. 2556 : หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
斯学首兔要∫ - 11 琳.. 2556 : แจ้งขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง
斯学首兔要∫ - 11 琳.. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง 2556 ปีแห่งการเปลี่ยนระบบท้องถิ่น ก้าวสู่มาตรฐานสากล
斯学首兔要∫ - 11 琳.. 2556 : โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
[ประเภทที่ 1]
[ประเภทที่ 2]
[ประเภทที่ 3]
斯学首兔要∫ - 11 琳.. 2556 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556
斯学首兔要∫ - 11 琳.. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556
斯学首兔要∫ - 08 琳.. 2556 : แก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
斯学首兔要∫ - 08 琳.. 2556 : ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2556)
斯学首兔要∫ - 08 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10)
[บัญชีรายชื่อรุ่น 9]
[บัญชีรายชื่อรุ่น 10]
斯学首兔要∫ - 08 琳.. 2556 : รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2556 : ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการรับเงิน กบข. ในระบบ e-pension
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2556 : มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course:AOCC) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ
[แบบสำรวจฯ]
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การจัดงานท้องถิ่นไทย ปี 2556
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2556 : การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2556 : การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2556
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2556 : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่่อส่งเสริมธรรมาภิบาลแะเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2556 : การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
[สิ่งทีส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : การกำหนดให้สถาบันพฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : ฝึกอบรมโครงการพัฒนารบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกต้้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 14 - 17 ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2556 : การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต
斯学首兔要∫ - 01 琳.. 2556 : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 琳.. 2556 : การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนักกฎหมายภาครัฐ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 01 琳.. 2556 : ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
斯学首兔要∫ - 01 琳.. 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 01 琳.. 2556 : โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[แบบเสนอความเห็นฯ]
[ใบสมัครฯ]
[ลักษณะงานและคุณสมบัติ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรภาษีฯ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : รายงานการตรวจสอบเงินคงค้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง
[บัญชีรายชื่อฯ]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงารฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 24 - รุ่นที่ 36
[บัญชีรายชื่อฯ]

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]